Dla studentów

Zajęcia dydaktyczne

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Dyżury w Katedrze Filozofii, ul. Rakowicka 16, p. 44a, IV piętro

Wszystkie dyżury zamieszczone są na platformie moodle i systematycznie aktualizowane

Plan zajęć w semestrze letnim 2020/2021

przejdź do planu zajęć

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ Z FILOZOFII DLA KURSU 26 h

 

1. Czym jest filozofia? Postawienie fundamentalnych pytań o źródła filozofowania,  jego specyfikę oraz podstawowy sens.

Wyjaśnienie etymologii terminu „filozofia”, próba wyjścia od podstawowej sytuacji doświadczenia człowieka, który zmaga się z kwestiami istnienia, wartości, znaczeń i sensów, początku, celu i kresu ziemskiej wędrówki. Omówienie podstawowych działów filozofii.

2. FILOZOFIA PRZYRODY

Sposób filozofowania presokratyków. Ukazanie w ich pojmowaniu przyrody i całego kosmosu przejścia i odejścia od mitu do logosu, a więc drogi ku zdobyciu się na własne interpretowanie rzeczywistości, które  z kolei otworzyło dla całej późniejszej  filozofii perspektywę krytycznego myślenia i analizowania tego, co jest. Omówienie filozofii Talesa Anaksymandra, Anaksymenesa, Heraklita w kontekście pytania o archè (początek) rzeczywistości.

3. ETYKA

Sokrates i starożytne szkoły etyczne (Cynicy, Cyrenaicy, Stoicy, Epikureizm).

Odsłonięcie odmiennej perspektywy patrzenia na rzeczywistość w odniesieniu do presokratyków. Fundamentalną kwestią staje się sposób życia człowieka, jego postępowanie w stosunku do innych i całego społeczeństwa. Poprzez zwrócenie uwagi na to, kim i jakim powinien być człowiek ukazanie różnych klasycznych propozycji etycznych, mających uwydatnić rys życia szczęśliwego.

4. Etyka Arystotelesa (rodzaje cnót, pojęcie złotego środka, eudajmonii,)

5. Metafizyka Platona. Dualizm platoński, nauka o ideach, teoria poznania nauka o Demiurgu, dowody nieśmiertelności duszy ludzkiej. Metafora jaskini, metafora drugiego żeglowania.

6. Św Augustyn i św Tomasz z Akwinu – klasyczne nurty filozofii chrześcijańskiej w kontekście myśli średniowiecznej

7. B. Pascal pytając o człowieka w kontekście skończoności i nieskończoności, szczęśliwości i nieszczęśliwości, życia i śmierci, rozumu i serca jako władz poznawczych. Zakład Pascala.

8. Kim jest osoba? Co znaczy być osobą? Personalizm E.Mouniera i G.Marcela.

9. Pytanie o śmierć, cierpienie, sens ludzkiej egzystencji i kondycję człowieka w świecie w egzystencjalizmie ateistycznym A.Camusa, J.P.Sartra, E.Ciorana

 10. Filozofia F. Nietzschego (analiza podstawowych kategorii nitzscheańskiej krytyki chrześcijaństwa: resentymentu, przewartościowania wszystkich wartości, woli mocy, nadczłowieka).

11. Czym jest wolność? Podstawowe rozróżnienia (wolność pozytywna, negatywna, zewnętrzna, wewnętrzna, determinizm, indeterminizm, autodeterminizm) wybrane przykłady z dziejów historii filozofii

12. Czym jest odpowiedzialność? Próba ujęcia odpowiedzialności jako drugiej strony wolności w wybranych koncepcjach odpowiedzialności XX w.(Husserl, Scheler, Buber, Ingarden, Weishedel)

 13. Filozofia dialogu  na przykładzie twórczości J.Tischnera, analiza fenomenu spotkania drugiego, odpowiedzialności za niego, wzajemnej więzi i obcowania z drugim. Próba odpowiedzi na pytania  o zło i dobro w przestrzeni ludzkich odniesień i ich autonomii działania.

Literatura obowiązkowa: A. Węgrzecki, Zarys filozofii wyd. UE,Kraków 2011

Literatua uzupełniająca: T. Gadacz, O umiejętności życia, wyd. Znak, Kraków 2002

J. Filek, Życie, etyka, inni, wyd. Homini, Kraków 2010

 

 

Konspekt zajęć z etyki biznesu dla kursu 30 godzin

 1. Wprowadzenie do zagadnienia etyki biznesu (przykładowe definicje, rozróżnienia, wskazanie podstawowych trudności stosowania zasad moralnych w praktyce

 2. Historyczne źródła myśli etycznej
 3. Powstanie współczesnej etyki biznesu
 4. Problemy moralne w działalności gospodarczej (omówienie interesu firmy w kontekście etyki w 3 relacjach : firma-konsumenci, firma-pracownicy, firma-inna firma, standardy zachowań w relacjach firma-klient)
 5. Metody podnoszenia poziomu etycznego decyzji biznesowych ("Ethic plus", algorytm etyczny Flechtera)
 6. Problem korupcji
 7. Problem kłamstwa, blefowania, oszukiwania i manipulacji w biznesie

 8. Kodeksy etyczne – struktura i treść oraz zasady projektowania
 9. Przywództwo etyczne a kultura organizacyjna firmy. Funkcje zarządzania a etyka
 10. Problemy moralne związane z zasadami w działalności marketingowej – komunikacja marketingowa: reklama
 11. Filozoficzne źródła etyki biznesu (wybrane koncepcje z historii filozofii)
 12. Moralna odpowiedzialność przedsiębiorstw a CSR
 13. Zagadnienie wolności w działalności gospodarczej
 14. Kluczowe narzędzia wspierające wdrażanie zasad etycznych w firmie
 15. Kultura organizacyjna firm

 

Literatura obowiązująca do wykładu:

 

Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków 2004 (lub II wydanie z 2012 r)

 

 

 

Literatura uzupełniająca:

 

Chrysides G. D., Kaler J. H.: Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa, PWN 1999

K.Kietliński,V. Martinez Reyes,T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

"Biznes, etyka, odpowiedzialność", pod red. W. Gasparskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2012